Кафедра «Обліку і оподаткування» є структурним підрозділом Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Кафедра пройшла складний та довгий шлях становлення (з 1984 року). У переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, спеціальність «Облік і оподаткування» є однією із провідних та найбільш затребуваних.

Підготовка фахівців проводиться колективом кафедри у наступному складі: доктори економічних наук Шайкан А.В., Гушко С.В.; кандидати економічних наук Бондаренко Т.Ю., Дацко К.П., Дутчак Р.Р., Кондратюк О.М., Максимова А.В., Руденко О.В., Шубенко Є.С.

Руденко Олена Віталіївна з 01.09.2017 р. прийнята на посаду завідувача кафедри обліку і оподаткування.

Кафедра є випускаючою кафедрою IV рівня акредитації, яка має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» та освітньо-професійними програмами.

Підготовка фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» проводиться за освітніми ступенями:

 • «бакалавр»;
 • «магістр» за програмами:

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
«Оподаткування підприємницької діяльності».

Студенти навчаються як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Професорсько-викладацький склад кафедри пройшов підвищення кваліфікації, яке допомогло викладачам бути обізнаним із інноваціями в освітній галузі, що в свою чергу, позитивно вплинуло на якісний рівень підготовки фахівців та сприяло розвитку зв’язків між навчальними закладами.

Головне завдання підготовки фахівців з обліку і оподаткування – забезпечити достатній рівень сучасних теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств, ведення податкових розрахунків, консультування з метою оптимізації оподаткування та надання методико-практичних рекомендацій з економіко-правових основ облікової діяльності та податкової політики на підприємстві.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Сьогоднi на кафедрi «Обліку і оподаткування» викладаються дисциплін облікового, аналiтичного, контрольного характеру та з питань оподаткування для студентiв усiх форм навчання, які враховують вимоги сучасного ринку.

Основним завданням кафедри є навчально-методична і наукова діяльність в області інтегрованих багаторівневих навчальних програм з бухгалтерського обліку, аналізу, оподаткування та аудиту.

Інтеграція базових дисциплін здійснюється з використанням сучасних інформаційно-освітніх технологій доповнених діючими науковими секціями в області оподатковування, інформаційних систем та інших. Це забезпечується за наявностi необхiдноi кiлькостi комп’ютерiв як в аудиторному фондi, так i в навчально-методичному кабiнетi.

Функціонування iнформаційно-освітнього ресурсу на базі Модульного об’єктно-орієнтованого середовища для активного навчання (MOODLE) дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів як  інститутської мережі, так і мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет-сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання, оперативно відображати поточну успішність студентів і т.д.

Викладачі розробляють і успішно впроваджують новітні освітні технології, що забезпечує підвищення ефективності навчального процесу і інтересу до навчання з боку студентів.

З урахуванням специфіки регіону, рекомендацій стейкхолдерів, роботодавців та сучасних тенденцій розвитку економічної освіти, постійно проводиться моніторинг змісту освітньо-професійної програми та удосконалюється структура дисциплін навчального плану задля формування сучасних компетентностей та програмних результатів навчання.

Студенти закріплюють набуті теоретичні знання при проходженні практики на підприємствах різних галузей та видів економічної діяльності, контролюючих органах, аудиторських фірмах та банківських установах.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

 • на підприємствах різних галузей та видів економічної діяльності
 • на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • в банківських установах;
 • в аудиторські компанії;
 • в бюджетні установи різних сфер діяльності;
 • в профспілкові та інші громадські установи та організації;
 • у контролюючі органи (фіскальна служба, державна аудиторська служба, правоохоронні органи);
 • в заклади середньої (викладання основ економіки) та вищої освіти (викладання дисциплін професійного спрямування);
 • в органах виконавчої влади різних рівнів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри є багатовекторною, спрямованою на розвиток як професійного так і наукового рівня студентів та професорсько-викладацького складу кафедри. Робота проводиться за найважливішими напрямами з питань удосконалення теорії, методології та організації бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування щодо покращення інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • підвищення рівня інноваційної привабливості наукових розробок з питань бухгалтерського обліку при виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт;
 • підготовка та видання монографій, наукових статей, доповідей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу в міжнародних, Всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях, конгресах;
 • наукове співробітництво з підприємствами регіону, професійними виданнями;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через науковий гурток, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться  за держбюджетною темою: «Теорія та практика побудови обліку на промислових підприємствах з метою стратегічного управління». Питання розробки теорії та методології стратегічного обліку, що визначає організаційно-методичні можливості його побудови на промислових підприємствах, є актуальним та обумовлює вибір теми. Отримані практичні результати науково-дослідної роботи використовуються при написанні навчально-методичної літератури, посібників та впроваджені в навчальний процес. Крім того, викладачі кафедри здійснюють практичну апробацію результатів проведених наукових досліджень на всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть студенти, про що свідчить достатня кількість наукових публікацій. Втіленням їх здобутків є участь у олімпіадах зі спеціальності «Облік і оподаткування», а також виступи на засіданнях наукових круглих столів.

З метою підвищення професійної та наукової кваліфікації, а також набуття нового досвіду у викладанні дисциплін, викладачі, згідно з нормативами вищої школи, постійно проходять стажування у закладах вищої освіти, фінансово-економічних установах, на підприємствах регіону; дистанційно навчаються за міжнародною програмою CAP/CIPA; розробляють матеріали до викладання дисциплін іноземними мовами тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний процес сплановано відповідно до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для ОС «магістр», «бакалавр».

Викладання кожної дисципліни навчального плану має належне методичне забезпечення. До комплексів (пакетів) методичного забезпечення дисципліни входять: стислий конспект лекцій, завдання для семінарських (практичних) занять, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, завдання для контрольних робіт, комплекс контрольних робіт для визначення залишкових знань студентів, екзаменаційні білети з дисциплін із формою підсумкового контролю знань у вигляді екзамену, завдання для модульних контрольних робіт та інші матеріали, які визначає кафедра та викладач. Викладання навчальних дисциплін здійснюється на основі авторських навчально-методичних розробок.

Навчальні дисципліни кафедри в повному обсязі забезпечені методичними комплексами, які включають: програму навчальної дисципліни; конспекти лекцій; інструктивно-методичні матеріали до проведення практичних занять; методичні матеріали до виконання самостійної, індивідуальної роботи студентів; фонд законодавчого та інструктивного матеріалу.

Напрямки підготовки фахівців зосереджено на основні види професійної діяльності фахівця: обліково-аналітична; аудиторська; консалтингова; оподаткування; організаційно-управлінська; контрольно-ревізійна; нормативно-методична.

Методична робота викладачів кафедри проводиться за  основними напрямками – облік, оподаткування, аналіз і аудит, за якими виконуються дисертаційні дослідження, видаються підручники, навчальні посібники, монографії, статті. Дослідження охоплюють проблемні питання, що постають в ринкових умовах на підприємствах промисловості, сільського господарства, торгівлі, будівництва, фінансово-кредитних та бюджетних установах. Фаховий рівень та різновекторні наукові інтереси викладачів дозволяють готувати універсальних фахівців для виконання завдань в умовах трансформаційної економіки.

Перелік дисциплін професійної та практичної підготовки студентів (облік і аналіз в галузях економіки; облік і звітність суб’єктів малого бізнесу; облік у підприємствах з різними організаційно-правовими формами, судово-економічна експертиза, адміністрування податків та зборів, податковий контроль та багато інших), включаючи і нормативні дисципліни, охоплюють усі особливості діяльності підприємств різних галузей, різних організаційно-правових форм, форм власності, установ та організацій.

Успішне засвоєння дисциплін професійного спрямування спеціальності «Облік і оподаткування» дозволяє випускникам стати фахівцями широкого профілю, які здатні: аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти бізнес-плани, вести податкове планування, здійснювати аудит на підприємствах, складати звітність за міжнародними стандартами, забезпечувати інформацією всі рівні управління підприємства, проводити аналіз та вивчати: техніко-організаційний рівень виробництв; обсяг, якість та структуру продукції; роботи та послуги; фінансові результати та фінансовий стан підприємства тощо.


« Повернутися