Кафедра «Обліку і оподаткування» є структурним підрозділом Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Кафедра пройшла складний та довгий шлях становлення (з 1984 року). У переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті, спеціальність «Облік і оподаткування» є однією із провідних та найбільш затребуваних, що підтверджується найбільшим контингентом студентів. Випускники кафедри працюють в різних галузях економіки і займають керівні посади.

Підготовка фахівців проводиться колективом кафедри у наступному складі: доктор економічних наук, професор Шайкан А.В. (директор інституту), доктор економічних наук, професор Гушко С.В. (перший заступник директора інституту), кандидати економічних наук, доценти Бондаренко Т.Ю., Волков Д.П., Кондратюк О.М., Максимова А.В., Руденко О.В., Якимчук Т.П., Соловйова В.В., Дацко К.П., кандидат економічних наук, старший викладач Стадніченко О.В., старший викладач Кучерова Т.П., асистент Шубенко Є.С. З 2015 року обов’язки завідувача кафедри виконує доцент, кандидат економічних наук Руденко Олена Віталіївна.

Кафедра є випускаючою кафедрою IV рівня акредитації, яка має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами.

Підготовка фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» проводиться за освітніми ступенями:

 • «бакалавр»;
 • «магістр» — за програмами «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» та «Оподаткування підприємницької діяльності».

Студенти навчаються як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Головне завдання підготовки фахівців з обліку і оподаткування – забезпечити достатній рівень сучасних теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств, ведення податкових розрахунків, консультування з метою оптимізації оподаткування та надання методико-практичних рекомендацій з економіко-правових основ облікової діяльності та податкової політики на підприємстві.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Сьогоднi на кафедрi «Обліку і оподаткування» викладається бiльше п’ятидесяти дисциплін облікового, аналiтичного, контрольного характеру та з питань оподаткування для студентiв усiх форм навчання, які враховують вимоги сучасного ринку.

Основним завданням кафедри є навчально-методична і наукова діяльність в області інтегрованих багаторівневих навчальних програм з бухгалтерського обліку, аналізу, оподаткування та аудиту.

Інтеграція базових дисциплін здійснюється з використанням сучасних інформаційно-освітніх технологій доповнених діючими науковими секціями в області оподатковування, інформаційних систем та інших. Це забезпечується за наявностi необхiдноi кiлькостi комп’ютерiв як в аудиторному фондi, так i в навчально-методичному кабiнетi.

Функціонування iнформаційно-освітнього ресурсу на базі Модульного об’єктно-орієнтованого середовища для активного навчання (MOODLE) дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів як  інститутської мережі, так і мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет — сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання, оперативно відображати поточну успішність студентів і т.д.

Викладачі розробляють і успішно впроваджують новітні освітні технології, що забезпечує підвищення ефективності навчального процесу і інтересу до навчання з боку студентів.

Студенти закріплюють набуті теоретичні знання при проходженні практики на підприємствах різних галузей за різними видами економічної діяльності, контролюючих органах, аудиторських фірмах та банківських установах.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

 • на підприємствах різних галузей та видів економічної діяльності
 • на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • в банківських установах;
 • в аудиторські компанії;
 • в бюджетні установи різних сфер діяльності;
 • в профспілкові та інші громадські установи та організації;
 • у контролюючі органи (фіскальна служба, державна аудиторська служба, правоохоронні органи);
 • в заклади середньої (викладання основ економіки) та вищої освіти (викладання дисциплін професійного спрямування);
 • в органах виконавчої влади різних рівнів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється всіма викладачами.

Постійно проводяться наукові дослідження за різними напрямками: бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень; облік і аналіз екологічних витрат; аналіз оборотних активів підприємства; методика та організація обліку та контролю нематеріальних активів, макроекономічне стрес-тестування банків у системі регулювання банківської діяльності, управління витратами виробництва гірничо-збагачувального підприємства.

Цілеспрямована робота викладачів за напрямами досліджень сприяла підготовці наукових робіт. Так, протягом 2010-2017 років надруковано 13 монографій, видано 4 навчальні посібники, у тому числі 3 з грифом МОН України.

Науково-педагогічний персонал кафедри бере участь у виконанні держбюджетної тематики. За результатами досліджень у 2010-2016 роках опубліковано понад 300 публікацій, з них близько 250 — у фахових виданнях. Крім того, викладачами кафедри щомісячно, згідно затвердженого плану, проводяться наукові семінари на актуальні проблеми сьогодення.

Професори кафедри Шайкан А.В. та Гушко С.В. є представниками п’ятого покоління Київської облікової наукової школи; керують науковими дослідженнями чотирьох аспірантів та здобувачів, а також виступають опонентами кандидатських дисертацій та експертами акредитаційних комісій, рецензують автореферати.

Доцент кафедри, к.е.н. Максимова А.В. є співавтором наукового твору «Методика макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику банків», який є об’єктом інтелектуальної власності, що підтверджене відповідним свідоцтвом.

З метою підвищення професійної та наукової кваліфікації, а також набуття нового досвіду у викладанні дисциплін, викладачі, згідно з нормативами вищої школи, постійно відвідують курси підвищення кваліфікації, проходять стажування у вищих навчальних закладах, фінансово-економічних установах, на підприємствах; розробляють матеріал до викладання дисциплін іноземними мовами тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний процес сплановано відповідно до освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для спеціальності «Облік і оподаткування».

Навчальні дисципліни кафедри в повному обсязі забезпечені методичними комплексами, які включають: програму навчальної дисципліни; конспекти лекцій; інструктивно-методичні матеріали до проведення практичних занять; методичні матеріали до виконання самостійної, індивідуальної роботи студентів; фонд законодавчого та інструктивного матеріалу.

Напрямки підготовки фахівців зосереджено на основні види професійної діяльності фахівця: обліково-аналітична; аудиторська; консалтингова; оподаткування; організаційно-управлінська; контрольно-ревізійна; нормативно-методична.

Методична робота викладачів кафедри проводиться за  основними напрямками – облік, оподаткування, аналіз і аудит, за якими виконуються дисертаційні дослідження, видаються підручники, навчальні посібники, монографії, статті. Дослідження охоплюють проблемні питання, що постають в ринкових умовах на підприємствах промисловості, сільського господарства, торгівлі, будівництва, фінансово-кредитних та бюджетних установах. Фаховий рівень та різновекторні наукові інтереси викладачів дозволяють готувати універсальних фахівців для виконання завдань в умовах трансформаційної економіки.

Перелік дисциплін професійної та практичної підготовки студентів (облік і аналіз в галузях економіки; облік і звітність суб’єктів малого бізнесу; облік на підприємствах з різними організаційно-правовими формами, судово-економічна експертиза, адміністрування податків та зборів, податковий контроль та багато інших), включаючи і нормативні дисципліни, охоплюють усі особливості діяльності підприємств різних галузей, різних організаційно-правових форм, форм власності, установ та організацій.

Успішне засвоєння дисциплін професійного спрямування спеціальності «Облік і оподаткування» дозволяє випускникам стати фахівцями широкого профілю, які здатні: аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти бізнес-плани, вести податкове планування, здійснювати аудит на підприємствах, складати звітність за міжнародними стандартами, забезпечувати інформацією всі рівні управління підприємства, проводити аналіз та вивчати: техніко-організаційний рівень виробництв; обсяг, якість та структуру продукції; роботи та послуги; фінансові результати та фінансовий стан підприємства тощо.


« Повернутися