Кафедра фінансів та кредиту була створена в 1996 році, коли свого часу відокремилася від кафедри контролю та ревізії. На сьогодні кафедра має назву «Кафедра фінансів, банківської справи та страхування» і її очолює кандидат економічних наук, доцент Садовенко Марина Михайлівна.

Кількість викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування  – 8 (Васильчук І.П., Волошанюк Н.В., Ізмайлова Н.В., Петрішина Т.О., Садовенко М.М., Слюсаренко К.В., Смирна О.В., Супрун А.А.), з яких 8 викладачів мають науковий ступень кандидата економічних наук та 1 доктор економічних наук. Викладачі підвищують своб кваліфікацію шляхом навчання у докторантурі за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Базова освіта викладачів та їх наукові публікації відповідають профілю дисциплін, що викладаються.

 За роки свого існування кафедра проводила і продовжує проводити активну наукову та навчально-методичну роботу. З 2012 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Термін навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • „Бакалавр” —   4 роки (денна та заочна форма навчання).
 • „Магістр”– 1 рік 6 місяців на  базі  освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” або „спеціаліст” (денна та заочна форми навчання).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Майбутні фахівці одержують комплекс знань з гуманітарних дисциплін (українська та іноземна мови, правознавство, філософія та ін.), фундаментально-базових дисциплін (мікро- та макроекономіка, інформаційна і комп’ютерна техніка та ін.) та дисциплін загальноекономічного (економічний аналіз, фінанси підприємств, фінансове право та ін.) і професійно-орієнтованого циклу (фінансовий аналіз, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, бюджетний, страховий, фінансовий, податковий, банківський менеджмент, ринок фінансових послуг, інвестиційне кредитування та ін.). Щорічно кафедра готує та випускає фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної та викладацької роботи у сфері державних фінансів, фінансів підприємств, комерційних банків та страхових компаній.

З метою підвищення ефективності роботи кафедра співпрацює з банківськими установами, зі страховими компаніями, органами державної фіскальної служби, гірничо-збагачувальними комбінатами та іншими підприємствами гірничо-металургійного комплексу Кривбасу. На цих підприємствах та установах університетом організовано проходження студентами переддипломної практики, під час якої вони здійснюють збір інформації для написання випускних та дипломних (магістерських) робіт.

З метою підвищення кваліфікації та перейняття передового досвіду викладання дисциплін, а також з метою підвищення наукової кваліфікації викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування періодично проходять стажування в інших вищих навчальних закладах (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів і т.д.) та на підприємствах і фінансово-кредитних установах м. Кривий Ріг.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри фінансів, банківської справи та страхування спрямована на вирішення актуальних проблем навчального процесу, фінансової діяльності регіону та фінансової системи України. Кафедра спрямовує свої зусилля на ґрунтовну теоретичну та професійно-практичну підготовку фахівців для фінансової та податкової систем України, банківського та страхового секторів економіки.

Науково-дослідницька робота викладачів складається з таких основних напрямків як: здійснення наукових досліджень при підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук; наукові дослідження у межах держбюджетної тематики; підготовка монографій, підручників та навчальних посібників; публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях. Також викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів як у межах роботи наукових гуртків і проблемного семінару, так і при підготовці наукових робіт студентів для участі у зовнішніх конференціях і конкурсах та Всеукраїнських олімпіадах.

Основні напрямки наукових робіт кафедри фінансів, банківської справи та страхування:

 • проблеми фінансового менеджменту у сфері бізнесу;
 • теорія і практика розвитку корпоративних фінансів;
 • фінансовий контролінг як інноваційних ресурс корпоративних фінансів;
 • антикризове управління фінансами підприємств;
 • проблеми організації і управління у сфері страхового бізнесу;
 • теорія і практика надання фінансових послуг фінансовими установами на фінансовому ринку в цілому і на окремих його сегментах;
 • особливості та проблеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;
 • проблеми ефективності управління у сфері оподаткування;
 • управління бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків;
 • управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств;
 • інноваційність банківської діяльності;
 • банківська діяльність у контексті фінансової нестабільності економіки;
 • функціонування комерційних банків на депозитному ринку України.

Результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес через викладання нових дисциплін, оновленню змісту навчальних дисциплін, що викладаються.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є ініціатором проведення Всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної конференції, яка проводиться з 2010 р. Студенти беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри, результати якої представляють на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, а також на зовнішніх конкурсах студентів наукових робіт.

Результати науково-дослідницької діяльності співробітників кафедр та студентів значною мірою впливають на підвищення якості підготовки фахівців усіх рівнів освіти, використовуються при підготовці методичного забезпечення (навчальних посібників, методичних вказівок) навчального процесу.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Комплекс навчально-методичного забезпечення для впровадження освітньої діяльності за спеціальністю «Фінанси і кредит» розроблено на базі основних положень стандартів вищої освіти. Навчально-методичні матеріали, розроблені кафедрою, повністю охоплюють дисципліни навчального процесу. Щорічно вони корегуються і поповнюються задля удосконалення навчального процесу.

Підготовка фахівців здійснюється у відповідності до вимог державних стандартів освіти, навчальних планів і програм, які забезпечують фундаментальність освіти, оптимальне співвідношення і поєднання теоретичного і практичного навчання, враховують досягнення і перспективи розвитку освіти, науки та економіки.

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес інноваційні форми й методи навчання, які передбачають формування у студентів навичок, що сприяють швидкій адаптації до ринкової ситуації, самостійному прийняттю рішень. Поєднання нових освітніх технологій при аудиторних формах навчання й різних форм самостійної роботи студентів сприяє вдосконалюванню організації навчального процесу й підвищенню якості освіти.

Усі види занять, що викладаються згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Фінанси і кредит», курсові роботи, переддипломна практика, випускні та дипломні (магістерські) роботи на 100% забезпечені навчально-методичними вказівками. Практично все методичне забезпечення доступно для студентів в електронному варіанті.

Основною метою методичних рекомендацій щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи є посилення творчої активності та ініціативи студента, використання математичних методів, інформаційних технологій. Сучасні освітні технології передбачають широке використання комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Адаптоване до потреб вищої школи модульне об’єктно-орієнтоване середовище для активного навчання робить акцент на підтримку активної взаємодії між викладачем і студентом, а також студентами між собою – спільне рішення завдань, обговорення, обмін знаннями та інші види колективної роботи.


« Повернутися