Історія розвитку факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій розпочалась у 1984 році, коли обліково-економічний факультет було виокремлено із єди­ного тоді в нашому вузі економічного факультету.

У 1984 році першим деканом факультету був об­раний доктор економічних наук, професор В.Л. Корінєв. На той час на факуль­теті нараховувалося 443 студенти денного відділення. Підготовка велася за спеціальністю «Бухгалтерський облік» зі спеціалізаціями: «Бухгалтерський облік у промисловості», «Бухгалтерський облік у будівництві», «Бухгалтерський облік у сільському господарстві». Одразу після утворення стала формуватися громадська спільнота факультету, якій належало з допомогою деканату започаткувати стійкі традиції, які розвиваються і понині. На той час вагомий внесок у підготовку фахівців-обліковців зробили кандидати еконо­мічних наук, доценти Т.М. Бикова, В.М. Ладожинський, А.В. Шулєшко, старші викладачі А.І. Хома, Д.Г. Гут, Н.М. Мезенцева. Міцна трудова дисципліна стала повсякденною нормою життя студентів і викладачів. У той час була введена традиція нагородження найбільш активних студентів та викладачів факультету почесними грамотами, кращі заносилися в Книгу пошани, проводились змагання на кращу групу.

З 1989 по 1995 рік обліково-економічний факультет очолював кандидат еко­номічних наук, доцент В.М. Гавриш. В історичному розрізі цей час співпав з роз­падом СРСР і поступовим переходом до ринкової економіки. В нових умовах пе­ред факультетом постали й нові завдання, викликані прийняттям ряду законів про державну мову, про вищий навчальний заклад і т. ін. Незважаючи на те, що в країні відбувалось скорочення виробництва, безробіття, труднощі із працевлаштуванням випускників, факультет гідно вистояв — не було скорочено план прийому, і фахівці-обліковці знаходили гідне місце в суспільстві.

У 1995 році з нашого фа­культету виділився фінансово-економічний факультет, а ще через кілька років відокремилася спеціальність «Економічна кібернетика» і було започатковано фа­культет менеджменту та економічної кібернетики.

З 1995 по 2011 рік обліково-економічний факультет очолював доктор історичних наук, професор Валерій Олександрович Шайкан. Протягом цього часу на факультеті ведеться підготовка фахівців високого рівня, що супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників, навчальних посібників та монографій, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практикою на підприємствах, в установах і організаціях.

Слід відзначити, що завдяки роботі деканату було органічно та успішно впроваджено принципи Болонського процесу, який на той час став справжнім викликом та джерелом трансформації вітчизняної освіти. Зокрема, була реалізована та успішно впроваджена сучасна модульно-рейтингова система оцінки знань студентів та ефективні технології, спрямовані на активізацію та підвищення якості самостійної роботи студентів.

З 2011 року по грудень 2015 року факультет очолював доктор економічних наук, професор Гушко Сергій Володимирович.

У цей час активно розвивається інфраструктура факультету, в навчальний процес впроваджують новітні освітні тренди та бачення, розбудовується студентське самоврядування. Сергій Володимирович активно розвиває процес розробки та впровадження  концепції інформатизації навчального процесу Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

З 01 вересня 2016 року в процесі реорганізації ДВНЗ «Криворізький національний університет» обліково-економічний було реформовано та переіменовано на факультет обліку, фінансів та інформаційних технологій. У цей період активно впроваджуються освітні нововведення, зміцнюються зв’язки між студентами різних спеціальностей факультету завдяки організації спільних заходів. Усі здобутки факультету були б неможливими без плідної і узгодженої робо­ти колективів кафедр.

з 16 грудня 2015р. до 01 квітня 2018 р.  обов’язки декана виконував кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Волков Дмитро Петрович, який впродовж 2-х років був заступником декана. За час керівництва Волкова Д.П. відбулося поєднання на факультеті студентів 3-х спеціальностей: Облік, Фінанси та Програмне забезпечення. Окрім цього, після успішного проходження процесу ліцензування з’явилася ціла плеяда оновлених освітніх програм для магістратури з Обліку і оподаткування, Фінансів, банківської справи та страхування, Інженерії програмного забезпечення. Також на факультеті було відкрито нову спеціальність Компютерні науки, яка стала основою для формування випускової кафедри інформаційних технологій та моделювання. У 2016 році команда ФОФІТ стає переможцем Студентської весни.

З 1 квітня 2018 року деканом факультету є к.е.н. Максимова Ірина Іванівна, яка з 2016 була залучена до роботи факультету у якості заступника декана. Наразі факультет продовжує заданий вектор розвитку, підтримуючи традиції якісного навчання та удосконалення навчального контенту. Розвиваються міжфакультетські та міжкафедральні зв’язки, наукові та освітні партнерства, збільшується активність студентського самоврядування. Забезпечено доступ до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, розвивається партнерство у межах міжнародного університетського Альянсу SAP. Студенти факультету активно заохочуються до участі у зовнішніх всеукраїнських заходах STEM Дівчата, Idea Garage та ін., а також реалізації власних ідей у межах рідного КЕІ.

Говорячи про історію розвитку факультету, слід відзначити і історію успіху Ради студентського самоврядування факультету. Студенти факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій беруть активну участь у житті інституту, міста. Студентське самоврядування сьогодні — це стабільний, ціле­спрямований процес, метою якого є залучення студентства до управління на­вчально-виховною роботою як в межах факультету, так і інституту в цілому. Крім того, це школа набуття певного досвіду роботи, який, безперечно, знадо­биться у майбутньому. Протягом останніх років цей процес отримав нове дихання, з’явилися нові форми роботи.

Першим головою Студентського самоврядування факультету (а далі всього інституту та молодіжного міськвиконкому) було обрано Олександра Катріченка, який сьогодні є заступником міського голови м. Кривий Ріг. Багато випускників факультету, які були в РСС, зайняли керівні посади на підприємствах України та закордоном, серед них В.Стецкевич продовжив навчання у США і здобув ступінь магістра університету штату Джорджія. Головними бухгалтерами в різних установах і на підприємствах міста та України працюють А.А. Орел — холдінгова компанія «Авто-КрАЗ» (м. Кременчук), Т.Доденко — Криворізька філія «Промінвестбанку», Т.Кравченко — Центральний гірничозбагачувальний комбінат. М.Потапов обіймає посаду заступника гене­рального директора з економіки та фінансів «Авто-КрАЗ»; Оксана Павлушенко, заступник начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради; Софія Паньшина, начальник управління аудиту Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; Надія Чабаненко, директор з управління активами і пасивами ПАТ «Альфа-Банк»; Владислав Кривуля, Фінансовий директор ПрАТ «Центральний ГЗК»; Марина Переверза – фінансовий директор ПАТ «АрселорМіттал Берислав» та інші. Серед найактивніших учасників і організаторів художньої творчості були К. Нікітіна, О. Мужчинкіна, Т. Денисенко, К.Положай, Є.Мезенцев, О.Зефнер, А.Іванова, М.Десинський. Їх мистецькі традиції примножують і сьогоднішні студенти: танцюристи П. Шишко, Є. Овсянніков, А. Бондаренко, М. Богдан, Е. Ошега, Ю. Савченко, співачки Д. Клипо, Д. Литвиненко, А.Олешко, В.Лисенко, А. Дмитрів і багато інших студентів факультету. Одним із улюбленців студентської молоді і викладачів був випускник обліково-економічного факультету, беззмінний ведучий усіх святкових програм Анатолій ЯцечкоКафедри ФОФІТ підтримують зв’язки зі своїми випускниками!

Студентство ФОФІТ змінюється разом з динамікою та вимогами сьогодення, але залишається активним та небайдужим. Наприклад, раніше в центрі заходів РСС була людина — особистість, з її проблемами, переживан­нями, щоденними турботами. Акцент робився на заходи, де кожен може роз­крити свої здібності. Такі заходи, як «Міс інституту», «Спільна дія», «Студенти — дітям», «Бал найкращих студентів» тощо. Сьогодні, окрім вище зазначеного, приємно відзначити соціальну відповідальність заходів студентства – екологічні хаби, соціальні дебати, тренінги зі школярами.

 

 

 

 


« Повернутися