Факультет обліку, фінансів та інформаційних технологій утворився в 1984 році на базі, тоді він носив назву обліково-економічний факультет, виділившись із єди­ного тоді в нашому вузі економічного факультету.

В.Л. Корінєв

В.Л. Корінєв

Першим його деканом був об­раний доктор економічних наук, професор В.Л. Корінєв. На той час на факуль­теті нараховувалося 443 студенти денного відділення. Підготовка велася за спе­ціальністю «Бухгалтерський облік» зі спеціалізаціями: «Бухгалтерський облік у промисловості», «Бухгалтерський облік у будівництві», «Бухгалтерський облік у сільському господарстві».

Одразу після утворення факультету стали формуватися громадські орга­нізації: партійна, комсомольська, профспілкова. Саме їм належало з допомогою деканату започаткувати стійкі традиції, які ми розвиваємо і понині. На той час вагомий внесок у підготовку фахівців-обліковців зробили кандидати еконо­мічних наук, доценти Т.М. Бикова, В.М. Ладожинський, А.В. Шулєшко, старші викладачі А.І. Хома, Д.Г. Гут, Н.М. Мезенцева. Міцна трудова дисципліна стала повсякденною нормою життя студентів і викладачів. Для цього на той час засто­совувалися різноманітні заходи: обговорення питань і прийняття відповідних рішень на засіданнях бюро громадських організацій, були організовані щотиж­неві оперативні наради у директора інституту, розгорнуте соціалістичне змаган­ня за право називатися кращою академічною групою, кафедрою, факультетом.

Засоби заохочення передовиків навчання, студентських активістів, викла­дачів були здебільшого моральними: нагороджувалися Почесними грамотами, вимпелами, кращі заносилися в Книгу пошани, їм оголошувалися подяки.

В.М. Гавриш

В.М. Гавриш

З 1989 по 1995 рік обліково-економічний факультет очолював кандидат еко­номічних наук, доцент В.М. Гавриш. В історичному розрізі цей час співпав з роз­падом СРСР і поступовим переходом до ринкової економіки. В нових умовах пе­ред факультетом постали й нові завдання, викликані прийняттям ряду законів про державну мову, про вищий навчальний заклад і т. ін.

Скорочення виробництва і безробіття додали чимало труднощів із праце­влаштуванням випускників, але й тоді не було скорочено план прийому, і фахівці-обліковці знаходили гідне місце в суспільстві. У 1985 році з нашого фа­культету виділився фінансово-економічний факультет, а ще через кілька років відокремилася спеціальність «Економічна кібернетика» і було започатковано фа­культет менеджменту та економічної кібернетики.

В.О. Шайкан

В.О. Шайкан

З 1995 по 2011 рік обліково-економічний факультет очолював доктор історичних наук, доцент Валерій Олександрович Шайкан. Протягом цього часу підготовка фахівців високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників, навчальних посібників та монографій, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практикою на підприємствах, в установах і організаціях. Використовуються сучасна модульно-рейтингова система оцінки знань студентів та ефективні технології, спрямовані на активізацію та підвищення якості самостійної роботи студентів.

 

З 2011 року по грудень 2015 року факультет очолював доктор економічних наук, професор Гушко Сергій Володимирович. Починаючи з 16 грудня 2015 року виконання обов’язків декана покладено на кандидата економічних наук, доцента Волкова Дмитра Петровича, який останні 2 роки працював на посаді заступника декана. Ефективний навчальний процес на факультеті вдається забезпечити завдяки організованій роботі старших інспекторів Онучіної Н.С. та Четвертак В.В.

З 01 вересня 2016 року в процесі реорганізації ДВНЗ «Криворізький національний університет» обліково-економічний було реформовано та переіменовано на факультет обліку, фінансів та інформаційних технологій.
Усі здобутки факультету були б неможливими без плідної і узгодженої робо­ти колективів кафедр.

Факультет складають кафедри:

  • “Обліку і оподаткування” (в.о. завідувача — кандидат економічних наук, доцент Олена Віталіївна Руденко)
  • «Інформатики і прикладного програмного забезпечення” (в.о. завідувача — доктор технічних наук, професор Зеленський Олександр Семенович)
  • «Фінансів, банківської справи та страхування» (в.о. завідувача —  кандидат економічних наук, доцент Садовенко Марина Михайлівна)
  • «Інформаційних технологій і моделювання» (в.о. завідувача — доктор технічних наук, професор Шелевицький Ігор Володимирович)

Навчання студентів відповідає затвердженим освітньо-кваліфікаційним та освітньо-професійним програмам за структурою і змістом у відповідності до вимог МОН України. Кафедри мають давні традиції та власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів.

Викладачі кафедри повсякчас аналізують в аудиторіях суспільно-політичні та економічні процеси у світі, в Україні, регіоні. Беруть активну участь у грома­дському житті країни та міста. Традиційними на кафедрі є зустрічі з визначними людьми міста, діячами мистецтва, підготовка матеріалів для кураторів до визначних по­дій, з історії світу і держави.

Протягом останнього десятиліття факультет виріс до 620 студентів, з яких майже половина навчається на денному відділенні. Майже 30% з них навчаються за держзамовлен­ням, решта навчаються за контрактом за кошти фізичних та юридичних осіб. З 1996 року факультет перейшов на дворівневу підготовку фахівців: бакалаврів і спеціалістів, а з 2003-го — і магістрів.

Студенти факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій беруть активну участь у житті інституту, міста. Студентське самоврядування сьогодні — це стабільний, ціле­спрямований процес, метою якого є залучення студентства до управління на­вчально-виховною роботою як в межах факультету, так і інституту в цілому. Крім того, це школа набуття певного досвіду роботи, який, безперечно, знадо­биться у майбутньому. Протягом останніх років цей процес отримав нове дихання, з’явилися нові форми роботи, в центрі яких людина — особистість, з її проблемами, переживан­нями, щоденними турботами. Тому й проводяться такі акції, де кожен може роз­крити свої здібності. Такі заходи, як «Міс інституту», «Спільна дія», «Студенти — дітям», «Бал найкращих студентів», студентське радіо «СтудFМ» можуть впевнено свідчити про зростання ролі студентського самоврядування в житті інституту.

Багато відмінників навчання, студентських активістів стали іменними сти­пендіатами. Президентську стипендію отримували І.Клоченко, Є.Мезенцев, С.Черкасов; стипендію Верховної Ради — О.Сніжко; стипендію Кабінету Міністрів України призначено колишнім студентам О. Кабіцькій і О. Чепрак. За значні досягнення у навчанні і науковій роботі з 2004 року міська стипендія імені Г.І. Гутовського щорічно присуджується студентам факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій.
У 2002 році студент факультету Олександр Катриченко був обраний головою студентського самоврядування інституту та студентської ради міста. Після за­кінчення інституту став штатним завідувачем відділу захисту прав споживачів виконкому. У серпні того ж року за ініціативою міського голови Ю.В. Любоненка було створено молодіжний виконком міста, до складу якого увійшли трид­цять кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації міста. І невипадково, що саме О. Катриченко став першим головою молодіжного міськвиконкому.
Одним із основних напрямків діяльності молодіжного виконкому є вивчення молодіжних проблем, забезпечення інформованості молоді міста з різних пи­тань. Організовано молодіжну приймальню, де студенти можуть отримати по­трібну інформацію, особливо коли стосується найболючішої сьогодні проблеми для молоді — працевлаштування. За ініціативою наших студентів було створено міський молодіжний центр «Праця», діяльність якого спрямована на вирішення саме цих проблем. За короткий час вдалося допомогти у вирішенні цього питан­ня більше ста молодим людям, переважно студентам.

Традиції своїх попередників продовжують і нинішні студенти факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій. Талановита молодь іде в науку, поповнюючи викла­дацькі кадри нашого інституту та інших навчальних закладів. Більше 25 випус­кників факультету в різні роки були залишені в інституті і багато хто з них сьо­годні обіймає керівні посади. Так, випускник В.Стецкевич продовжив навчання у США і здобув ступінь магістра університету штату Джорджія, С.Бородіна — ди­ректор школи в Бєларусі. Головними бухгалтерами в різних установах і на підприємствах міста та України працюють А.А. Орел — холдінгова компанія «Авто-КрАЗ» (м. Кременчук), Т.Доденко — Криворізька філія «Промінвестбанку», Т.Кравченко — Центральний гірничозбагачувальний комбінат. М.Потапов обіймає посаду заступника гене­рального директора з економіки та фінансів «Авто-КрАЗ».

Науково-дослідна робота на факультеті зосереджена на виконанні держбюджетної теми, в розробці якої приймають активну участь і студенти. Результати НДР доповідаються на регіональних та всеукраїнських наукових конференціях, висвітлюються у наукових статтях та збірниках.
Виховна робота на факультеті спрямована на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості студентів.

На факультеті науково-навчальна діяльність активно поєднується з розвит­ком спорту і художньої самодіяльності. Починаючи з середини 80-х років, активісти факультету щороку беруть участь у фестивалях «Студентська весна», де неодноразово займали перші місця. Серед найактивніших учасників і організаторів художньої творчості були К. Нікітіна, О. Мужчинкіна, Т. Денисенко, К.Положай, Є.Мезенцев, О.Зефнер, А.Іванова, М.Десинський. Їх мистецькі традиції примножують і сьогоднішні студенти: танцюристи П. Шишко, Є. Овсянніков, А. Бондаренко, М. Богдан, Е. Ошега, Ю. Савченко, співачки Д. Клипо, Д. Литвиненко, А.Олешко, В.Лисенко, А. Дмитрів і багато інших студентів факультету. Одним із улюбленців студентської молоді і викладачів був випускник обліково-економічного факультету, беззмінний ведучий усіх святкових програм Анатолій Яцечко.


« Повернутися